Statut

Statut Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice zwany dalej Stowarzyszeniem jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (z dn. 7 kwietnia 1989 r. Dz. U. z dn. 2001, nr 79, poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, których cele i zadania są zgodne lub zbliżone do celów i zadań Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice.

§4

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice na terenie swojej działalności ma prawo do organizowania kół i delegatur bez ograniczenia. Decyzję w tej spawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice.

§5

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice jest zrzeszeniem osób fizycznych.

§6

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice jest zawiązane na czas nieograniczony.

§7

Działalność Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

§8

Do prowadzenia swoich celów Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice może zatrudnić pracowników.

§9

Terenem działania Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§10

Siedziba Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice znajduje się w Myślenicach i działa pod adresem:      Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice Ul. T. Kościuszki 16 32-400 Myślenice.                   

§11

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice jest członkiem Polskiego Związku Motorowego.

§12

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice używa logo i pieczęci, których zwór określa załącznik nr 1.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ORAZ ICH REALIZACJA

§13

Celem Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice jest:

 1. Popularyzacja i rozwój sportu motorowego, zrzeszanie automobilistów i motocyklistów oraz miłośników motoryzacji w swoje szeregi
 2. Działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowy oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie
 3. Działalność na rzecz popularyzacji w społeczeństwie wiedzy i kultury motoryzacyjnej
 4. Rozwijanie turystyki motorowej i rekreacyjnej
 5. Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi i krajowymi Stowarzyszeniami i klubami o podobnym charakterze

§14

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie zawodów sportowych
 2. Popularyzację przepisów o ruchu drogowym oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 3. Zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją
 4. Organizowanie prób sportowych, zlotów i innych imprez turystyki samochodowej o motorowej
 5. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia imprez kulturowych (integracyjnych) życia klubowego
 6. Opracowywanie regulaminów sportowych Konkursowej Jazdy Samochodowej
 7. Branie czynnego udziału poprzez swoich członków w zawodach sportowych i motocyklowych krajowych i zagranicznych, promowanie poprzez nadzorowanie w szkołach zawodów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
 8. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji i bezpieczeństwa na drodze powierzonych przez Polski Związek Motorowy

§15

Stowarzyszenie podejmuje działalność gospodarczą we własnym zakresie lub przez inne podmioty gospodarcze, korzystając z usług i świadczeń ze strony w/w podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla uzyskania środków finansowych na realizację swoich celów statutowych.

§16

Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice na podstawie PKD:

Działalność główna:  

93.19.Z – Pozostała Działalność związana ze sportem

Działalność pozostała:          

14.12.Z –  Produkcja odzieży roboczej

17.23.Z – Produkcja artykułów piśmiennych

18.1      –  Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.12.Z – Pozostałe drukowanie

29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep

29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach

49.32.Z – Działalność taksówek osobowych

56.21.Z – Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, catering

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

58.11.Z – Wydawanie książek

58.19.Z – Pozostała działalność wydawcza

70.21.Z – Stosunki między ludzkie, publik relations i komunikacja

73.1      – Reklama

73.12.Z – Pośrednictwo na sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych, Internet

73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej

77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.21.Z – Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22.Z – Wypożyczanie kaset Video, płyt CD, DVD itp.

77.29.Z – Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputer

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

93.11.Z – Działalność obiektów Sportowych

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

§17

Działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice może podejmować bądź zlecać inny podmiot gospodarczy za zgodą Zarządu Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice.

§18

Zarząd Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice określa:

 1. Formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia samodzielnie bądź za pośrednictwem innych podmiotów działalności gospodarczej
 3. Składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia samodzielnie bądź za pośrednictwem innych podmiotów działalności gospodarczej, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu.

Rozdział  III

CZŁONKOWIE I ICH PRAWA

§19

Członkami Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§20

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice posiada członków:

 1. Kandydatów
 2. Zwyczajnych
 3. Wspierających
 4. Honorowych

§21

Przyjmowanie Członków Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice Kandydatów, Zwyczajnych bądź Wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Klub „Motosport Myślenice” po złożeniu pisemnej deklaracji, wpłacie wpisowego i opłaceniu składnik członkowskiej.

§22

Członkowie Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice Kandydaci – to osoby niepełnoletnie (16-18) nie pozbawione praw publicznych, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, które przedłożą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, interesujące się zagadnieniami motoryzacyjnymi, sportem samochodowym, motocyklowym i turystyką z nią związaną (po ukończeniu 18 lat automatycznie staję się Członkiem Zwyczajnym).

§23

Członkowie kandydaci mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w zebraniach
 2. Wysuwania wniosków i postulatów dotyczących działalności
 3. Korzystania ze szkoleń sportowych i technicznych organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice lub inne organizacje o podobnym profilu działania
 4. Reprezentowania Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice oraz jego barw
 5. Uczestniczenia w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice.

§24

Członkowie Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice Zwyczajni – to osoby fizyczne z pełną zdolnością do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, interesujące się sportem samochodowym, motocyklowym, turystyką z nią związaną oraz zagadnieniami motoryzacyjnymi.

§25

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w zebraniach z czynnym i biernym prawem wyborczym
 2. wysuwanie wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia i dotyczących działalności
 3. czynnego uczestnictwa w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie bądź inne organizacje o podobnym charakterze
 4. korzystania ze szkoleń technicznych i sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie inne organizacje o podobnym charakterze w  celu podnoszenia kwalifikacji

§26

Członkowie Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice Wspierający – to osoby fizyczne i prawne, które popierają założenia i cele Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice oraz wspierają finansowo i rzeczowo realizację zadań statutowych.

§27

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestnictwa bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoich delegatów w Walnych Zgromadzeniach
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec działalności i władz stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice
 3. Uczestniczenia w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice

§28

Osobom fizycznym i prawnym, wybitnie zasłużonym dla działalności może być nadana godność Członka Honorowego.

§29

Tytuł Prezesa Honorowego można nadać osobie, która pełniła wielokrotnie funkcję Prezesa i dzięki swojej pracy i zaangażowaniu przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice.

§30

Godność Członka Honorowego lub Prezesa nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§31

Członkowie z tytułem Honorowym zwolnieni są z opłat członkowskich.

§32

Przyjmowanie członków Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice (kandydatów, zwyczajnych lub wspierających) następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji, wpłacie wpisowego oraz opłaty składki członkowskiej.

§33

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice mają obowiązek do:

 1. Brania czynnego udziały w działalności Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice
 2. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, oraz uchwał Zarządu
 3. Płacenia składek członkowskich uchwalonych przez Walne Zebranie (z wyłączeniem członków honorowych)
 4. Godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice podczas imprez, zawodów sportowych krajowych i zagranicznych.

§34

Dowodem posiadania członkostwa jest legitymacja, która:

 1. Potwierdza opłacenie składki członkowskiej na bieżący rok
 2. Upoważnia do korzystania ze zniżek przynależnych członkowi
 3. Zobowiązuje się członka posiadacza pojazdu zabytkowego do reprezentowania go z logiem Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice w minimum trzech imprezach krajowych lub zagranicznych  w bieżącym roku.

§35

Utrata praw członkowskich następuję obligatoryjnie w przypadku:

 1. Pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej Zarządowi Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice
 2. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądowym na karę utraty praw publicznych
 3. Śmierci członka

§36

Utrata praw członkowskich może również nastąpić Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice w sytuacji:

 1. Udowodnienia członkowi działania na szkodę Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice
 2. Nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku
 3. Nie przestrzegania statutu Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice
 4. Nie uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 1 roku

§37

Pozbawieni praw członkowie, mogą odwołać się na piśmie od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o utracie praw członkowskich.

§38

Do czasu rozpatrzenia odwołania prawa członka są zawieszone.

§39

Członkowie za aktywny udział w realizacji statutowych celów mogą otrzymać wyróżnienia i nagrody od Zarządu:

 1. Pochwałę na piśmie
 2. Dyplom
 3. Nagrodę rzeczową

§40

Członkowie za złą aktywność i działanie na szkodę stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice lub sprzeczne ze statutem mogą otrzymać karę od Zarządu:

 1. Upomnienie pisemne
 2. Naganę pisemną
 3. Okresowe zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy
 4. Skreślenie z listy członków

Rozdział IV

WŁADZE KLUBU, WALNE ZGROMADZENIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§41

Władzami Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§42

Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia członków.

§43

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice trwa 3 lata i kończy się w chwili powołania nowych władz poprzez Walne Zgromadzenie.

§44

Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji Rewizyjnej.

§45

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§46

Walne Zgromadzenie jest najważniejszą władzą i zwoływane jest co najmniej raz na rok.

§47

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Klubu Motosport Myślenice,

oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie należy:

 1. Uchwalanie działalności programowej, sportowej, organizacyjnej i finansowej
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Prezesa, Skarbnika i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz wybór delegata na zjazd Polskiego Związku Motorowego wymaga akceptacji Zarządu.
 3. Wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i delegata na Zjazd Polskiego Związku Motorowego.
 4. Ustalenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
 5. Uchwalenia zmian statutu,
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków.
 7. Podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku
 8. Podejmowanie ustaleń odnośnie odznak, godła i barw lub ich zmiany
 9. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia
 10. Nadawanie godności Członka Honorowego lub Prezesa

§48

Walne Zgromadzenie  stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice zwoływane jest 14 dni przed terminem zebrania pocztą za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną.  

§49

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice jest zwoływane przez Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
 3. Na żądanie 1/3 liczby członków

§50

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klubu Motosport Myślenice powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

§51

Porządek nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członkówd. ustala Zarząd Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice.

§52

W kompetencji nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków jest możliwość odwołania członka Zarządu, Członka Komisji Rewizyjnej  przed upływem kadencji, a w ich miejsce powołanie nowych, do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Motosport Myślenice.

§53

Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§54

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi i osoby zaroszone zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice.

§55

Przebieg Walnego Zgromadzenia powinien być protokołowany oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do dokumentacji Stowarzyszenia.

§56

Walne Zgromadzenie wybiera 5 członków Zarządu.

§57

Wybrani Członkowie z pośród siebie wybierają osoby na poszczególne stanowiska tworząc w ten sposób Zarząd.

§58

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

 1. Prezes
 2. Sekretarz
 3. Skarbnik
 4. Członek Zarządu
 5. Członek Zarządu

§59

Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się po pierwszym posiedzeniu wybranego Zarządu.

§60

Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie 1 ustalonego składu.

§61

Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji, zakończenia kadencji, pozbawienia praw publicznych, śmierci lub w wyniku decyzji podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków o wykluczenia Członka Zarządu za nieprzestrzeganie statutu lub innego zachowania rażącego które naraża stowarzyszeni na szkodę.

§62

Zebranie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§63

Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza.

§64

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z jednym członkiem Zarządu.

§65

Do Zadań Prezesa należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 2. Nadzorowanie wykonywania i przestrzegania uchwał Walnego Zgromadzenia, oraz uchwał Zarządu
 3. Przyjmowanie i pozyskiwanie nowych członków
 4. Nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami
 5. Pozyskiwanie nowych sponsorów i środków na rzecz dalszej działalności i rozwój Stowarzyszenia

§66

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes i jeden z członków Zarządu działający łącznie.

§67

Do Zadań Sekretarza należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał Zarządu
 3. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia
 4. Prowadzenie i administrowane strony internetowej
 5. Prowadzenie książki dyżurów
 6. Prowadzenie kroniki stowarzyszenia
 7. Pozyskiwanie nowych członków, sponsorów i środków na rzecz działalności i rozwój stowarzyszenia.

§68

Do Zadań Skarbnika należy:

 1. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 2. Wykonywanie uchwał walnego Zgromadzenia, oraz uchwał Zarządu
 3. Prowadzenie dokumentacji finansowej wewnątrz stowarzyszenia (składki zaliczki itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§69

Członek Zarządu Stowarzyszenia i Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

§70

Odwołany lub zawieszony członek Stowarzyszenia ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§71

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice sprawuje Komisja Rewizyjna, powołana prze Walne Zgromadzenie.

§72

Komisja Rewizyjna jest organem Kontrolnym nie zależnym do prowadzenia wewnętrznej kontroli i do jej zadań należy:

 1. Nadzór nad działalnością i dokumentacją
 2. Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej
 3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności z określeniem terminu oraz sposobu ich usunięcia.
 4. Składania sprawozdań z całokształtu swojej działalności na walnym Zgromadzeniu
 5. Stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 6. Składanie zastrzeżeń w stosunku do przedstawionych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Komisja stwierdzi ponad wszelką wątpliwość, iż mogą one znacząco wpłynąć na nieprawidłowości funkcjonowania Stowarzyszenia. 
 7. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadki wykrycia zaniedbań ze strony Zarządu Stowarzyszenia Klubu Motosport Myślenice.

§73

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, którzy z pośród siebie wybierają:

 1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 2. Sekretarza Komisji Rewizyjnej
 3. Członka Komisji Rewizyjnej

§74

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§75

Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego składu nowego członka, na miejsce ustępującego, w liczbie 1/3 jej składu.

§76

Odwołany lub zawieszony Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od uchwały o podjęciu zawieszenia lub odwołania Członka Komisji Rewizyjnej.

§77

Wygaśnięcie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić wyniku złożenia pisemnej rezygnacji, nieprzestrzegania statutu, utraty praw publicznych lub śmierci członka lub w sytuacji , gdy sposób rażący zawiódł zaufanie pozostałych członków.

§78

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

 1. Członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu pełnienia funkcji.
 2. Skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa z winy umyślnej
 3. Pozbawieni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych oraz niepełnoletni.

§79

Skazanie Członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej ma natychmiastowy skutek usunięcia go ze składu Komisji Rewizyjnej

§80

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§81

Majątek i fundusze powstają:

 1. Ze składek członkowskich
 2. Z dochodów z działalności gospodarczej
 3. Z darowizn, spadków i zapisów
 4. Dotacji i ofiarności publicznej
 5. Z działalności gospodarczej wg. PKD, stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice, podejmuje działalność gospodarczą we własnym zakresie lub poprzez inne podmioty gospodarcze korzystając  z usług i świadczeń ze strony w/w podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla uzyskiwania środków finansowych na realizację swoich celów Statutowych.

§82

Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice

§83

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§84

Decyzję w sprawie nabywania zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§85

Dochód z działalności gospodarczej podejmowanej samodzielnie przez Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice bądź za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§86

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg. Zasad określonych w odrębnych przepisach.

§87

Dla ważności Oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i jednego członka zarządu działającego razem.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§88

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz Uchwałę o rozwiązanie Stowarzyszenia podejmuję Zarząd Stowarzyszenia bez względną większością głosów. Przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

§89

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice Zarząd określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia Klub „Motosport Myślenice”, a likwidatorem zostają wówczas wyznaczeni Członkowie Stowarzyszenia.

§90

Wnioski o zmianę Statutu mogą składać uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§91

Projekt zmiany statutu należy składać do komisji Rewizyjnej na co najmniej 14 dni przez Zebraniem Zarządu.

§92

W sprawach nie uregulowanych w mniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§93

Niniejszy Statut ważny jest od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.