RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych :

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice z siedzibą w Myślenicach (32 – 400) przy ul. T. Kościuszki 16, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem KRS 0000688300,

REGON: 121187648 NIP: 681-202-38-10

jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Zarząd Stowarzyszenia wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w osobie:

Sekretarza Zarządu z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez:

e-mail: zarzad.motosportmyslenice@gmail.com  

III. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach:

● w celu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

● w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora

● w celu realizacji zadań Stowarzyszenia oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora

IV. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice przetwarza dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe, każdorazowo zakres przetwarzanych danych będzie wyznaczony obowiązującymi przepisami prawa.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać: Firmom zajmującym się obsługą prawną, Firmom zajmującym się obsługą księgowo-kadrową, Zarządowi Głównemu PZM w Warszawie,Zarządowi Okręgowemu PZM w Krakowie,Organom administracji państwowej – w związku z ich działalnością na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

VII. Okres przechowywania danych:

Dane są przetwarzane do ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, z zastrzeżeniem obowiązków przechowywania dokumentacji wynikających z przepisów prawa.

VIII. Przysługujące prawa:

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:

● prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania przez nas danych za Twoją zgodą, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych określonych w obowiązujących przepisach.

● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

● Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym nie będą podlegały profilowaniu.